ທີມງານ

ອົງປະກອບທີ 1

Team Leader:

ຄົ້ນຄ້ວາ:

ຫົວຂໍ້ການສືກສາຍ່ອຍ A: ແມ່ຍິງເຄື່ອນທີ່ ແລະ ແຮງງານເຄື່ອນຍ້າຍ / ໂຮງງານຕັດຫຍິບ / ພະນັກງານທີ່ນອນໃນຫໍພັກຂອງໂຮງງານ

ການສຶກສານີ້ແມ່ນເຮັດການຄົ້ນຄວ້າໂດຍ ນັກຮຽນປະລິນຍາເອກ (ຈາກປະເທດຝຣັ່ງ). ການຄົ້ນຄວ້າດັ່ງກ່າວແມ່ນ ເພື່ອສ້າງເປັນເອກະສານຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການເຄື່ອນຍ້າຍຊາວຊົນນະບົດຫາຕົວເມືອງໄປສູ່ຮູບແບບການປະກອບອາຊີບໃນໂຮງງານ, ການປະພຶດທາງເພດ ແລະ ຄວາມອາດສາມາດໃນການເຈລະຈາໄກເ.. Read More

ທີມງານ:

ຄົ້ນຄ້ວາ:

ຫົວຂໍ້ການສືກສາຍ່ອຍ B: ແຮງງານເຄືອນຍ້າຍ, ແຮງງານຊ່າວຕ່າງດ້າວທີ່ເຮັດວຽກໃນສະຖານທີ່ກໍ່ສ້າງ ຫຼື ຕຶກອາຄານ

ການສຶກສາຄົ້ນຄວ້ານີ້ ດຳເນີນໂດຍທ່ານນາງ Tam Nguyen, ນັກສືກສາປະລິນຍາໂທຈາກ ມະຫາວິທະຍາໄລ ອໍາສະເຕີດໍາ ເຊີ່ງພາຍໃຕ້ການຊີ້ນໍາຂອງທ່ານດຣ Nicolas Lainez, ນັກຄົ້ນຄວ້າທີ່ IRIS France, ການຄົ້ນຄວ້ານີ້ ແມ່ານຢາດຮູ້ກ່ຽວກັບການພິຈາລະນາການເຄື່ອນຍ້າຍແຮງງານຂ້າມຊາດ ໂດຍຜ່ານຮູບແບບຂອງການປະກອບອາຊີບທາງເພດ ແລະ ການແພດຂອງພະນັກງານກໍ່ສ້າງຊາວຫວຽດນາມຢູ່ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ... Read More

ທີມງານ:

ຄົ້ນຄ້ວາ:

ຫົວຂໍ້ການສືກສາຍ່ອຍ C: ສະຖານະພາບທາງບວກຂອງ HIV ທີ່ເປັນສາເຫດຂອງການເຄື່ອນຍ້າຍ

ການສຶກສາຂອງສະມາຄົມ ທີບໍ່ຫວັງຜົນກຳໄລ CSO / NPA ກ່ຽວກັບວິທີການຕິດເຊື້ອເຮສໄອວີ ທີ່ມີອິທິພົນທີ່ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ການເຄື່ອນຍ້າຍຂອງພວກເຂົາ.ຜູ້ເຂົ້າໃນການເຮັດການຄົ້ນຄວ້າແມ່ນຜູ້ຕ່າງຫນ້າ 6 ທ່ານ ຈາະສະມາຄົມທີ່ບໍ່ຫວັງຜົນກຳໄລ Lao Pha ແລະ APL+. ພວກເຂົາໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນຂະບວນການຄົ້ນຄ້ວາເພື່ອຄົ້ນຫາຜົນກະທົບຂອງການຕິດເຊື້ອ HIV ແລະ&nb.. Read More

ຄົ້ນຄ້ວາ:

ຫົວຂໍ້ການສືກສາຍ່ອຍ D: ການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ຝືກອົບຮົມກ່ຽວກັບການເຄື່ອນຍ້າຍ ແລະ ເຄື່ອນທີ່ ແລະ ຄວາມສ່ຽງຕໍ່ກັບເຊື້ອ ເຮສໄອວີ/ເອດ

ທ່ານ ດຣ ກັນຈະນາ ທິລະກຸນ, ນັກສືກສາປະລິນຍາໂທ ຂອງສະຖາບັນເຂດຮ້ອນ ຝຣັ່ງໄດ້ເຮັດການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ລວບລວມຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບວິຖີການດຳລົງຊີວິດຂອງແຮງການເຄື່ອນຍ້າຍເພດຍິງທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກ ເຊື້ອພະຍາດ ເຮສໄອວີ/ເອດ ໃນແຂວງຈຳປາສັກ... Read More

ຄົ້ນຄ້ວາ:

ຫົວຂໍ້ການສືກສາຍ່ອຍ E: ແມ່ຍິງເຄື່ອນຍ້າຍ, ນັກຮຽນຕ່າງແຂວງ / ສາວເສີບເບຍໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ຜູ້ທີ່ດຳເນີນການສືກສາຫົວຂໍ້ນີ້ແມ່ນ ດຣ ວັນພະນອມ ສີຈະເຣີນ ແລະ ທີມງານການຄົ້ນຄວ້າຂອງວິທະຍາໄລວິທະຍາສາດສຸຂະພາບກ່ຽວກັບແມ່ຍິງທີ່ມາເຮັດວຽກໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນນັກສຶກສາທີ່ເຮັດວຽກຢູ່ຮ້ານອາຫານ ແລະ ຂາຍເບຍ (ປະກອບດ້ວຍ 6 ທ່ານ ແລະ ຜູ້ນຳພາການຄົ້ນຄວ້າຫຼັກ 1 ທ່ານ ຄື ດຣ ວັນພະນອມ ສ.. Read More

ອົງປະກອບທີ 2

Team Leader: