ຍິນດີຕ້ອນຮັບສູ່ການຄົ້ນຄວ້າກ່ຽວກັບ ເຮສໄອວີ/ເອດລາວ

ໂຄງການຄົ້ນຄວ້ານີ້ແມ່ນກ່ຽວຂ້ອງກັບອົງປະກອບທີ II ຂອງໂຄງການການສົ່ງເສີມກົນໄກການບໍລິຫານງານ ທີ່ດີພາຍໃນໂຄງແຜນງານຂອງກົນໄກການບໍລິຫານງານລະດັບປະເທດ ຢູ່ ສປປ ລາວ ແລະ ສ້າງຄວມເຂັ້ມ ແຂງຍຸດທະສາດກອງທຶນໂລກ ໂດຍນຳເອົາທຸກພາກສ່ວນທັງພາກລັດ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ ເຂົ້າມາປະ ຕິບັດຮ່ວມກັນ, ພາຍໃຕ້ການສະໜັບສະໜູນທືນຂອງລັດຖະບານຝຣັ່ງ_ກອງທຶນ 5% ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂດຍ ອົງການກາແດງລາວ ແລະ ກາແດງຝຣັ່ງ.


ຄົ້ນຄ້ວາ