ຄວາມເປັນມາ


ານເຄື່ອນໄຫວປະຊາກອນບໍ່ແມ່ນປະກົດການໃຫມ່ສໍາລັບບັນດາປະເທດອະນຸພາກພື້ນລຸ່ມແມ່ນ້ໍາຂອງ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ,ໃນໄລຍະສອງທົດສະວັດທີ່ຜ່ານມາ, ສະພາບເສດຖະກິດພາກພື້ນ ແລະ ເສດຖະກິດ ໂລກໄດ້ເຮັດໃຫ້ມລະດັບກະແສການເຄື່ອນຍ້າຍແຮງງານຫລາຍຂື້ນ. ມີຫຼັກຖານລະດັບສາກົນຂອງສະມາຄົມ ລະຫວ່າງການເຄື່ອນຍ້າຍແຮງງານຂອງຊາວຜູ້ອອກແຮງງານ ແລະ ພຶດຕິກໍາສ່ຽງທາງເພດ ແລະ ການຕິດເຊື້ອເຮສໄອວີມີລະດັບເພີ່ມສູງຂື້ນກວ່າເກົ່າ. ມີຄວາມຈຳເປັນຕ້ອງເຮັດການສອບຖາມກ່ຽວກັບເລື່ອງການເຄື່ອນ ທີ່ຂອງປະຊາກອນ ແລະ ຜົນກະທົບຂອງມັນກ່ຽວກັບການລະບາດຂອງເຊື້ອເສໄອວີຢູ່ໃນລາວ. ດັ່ງນັ້ນ, ເປົ້າ ຫມາຍໂດຍລວມຂອງການສຶກສາຄັ້ງນີ້ແມ່ນ ເພື່ອປະກອບສ່ວນເຂົ້າການປິດຊ່ອງຫວ່າງຄວາມຮູ້ໃນລະດັບທີ່ແຕກ ຕ່າງກັນຂອງຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບການເຄື່ອນຍ້າຍແຮງງານ ແລະ ການແຜ່ເຊື້ອເຮໄອວີ / ພຕພ.

 

ໂຄງການຄົ້ນຄວ້ານີ້ແມ່ນກ່ຽວຂ້ອງກັບອົງປະກອບທີ II ຂອງໂຄງການການສົ່ງເສີມກົນໄກການບໍລິຫານງານ ທີ່ດີພາຍໃນໂຄງແຜນງານຂອງກົນໄກການບໍລິຫານງານລະດັບປະເທດ ຢູ່ ສປປ ລາວ ແລະ ສ້າງຄວມເຂັ້ມ ແຂງຍຸດທະສາດກອງທຶນໂລກ ໂດຍນຳເອົາທຸກພາກສ່ວນທັງພາກລັດ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ ເຂົ້າມາປະ ຕິບັດຮ່ວມກັນ, ພາຍໃຕ້ການສະໜັບສະໜູນທືນຂອງລັດຖະບານຝຣັ່ງ_ກອງທຶນ 5% ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂດຍ ອົງການກາແດງລາວ ແລະ ກາແດງຝຣັ່ງ.


ໂຄງການຄົ້ນຄວ້າຄັ້ງນີ້ແມ່ນເພື່ອລວມເອົາ 2 ວິທີການໆສໍາພາດແບບມະນຸດວິທະຍາດ້ານຄຸນນະພາບ ແລະ ການສໍາພາດແບບລະບາດວິທະຍາດ້ານປະລິມານ. ການຄົ້ນຄວ້າແມ່ນອີງໃສ່ວິທີການແບບມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຊຸມຊົນຊຶ່ງຈະ ເອົາເພື່ອນຮ່ວມງານທີ່ເຮັດກ່ຽວກັບການຄົ້ນຄວ້າເຂົ້າຮ່ວມໃນຂະບວນການສ້າງຄວາມຮູ້. ຫົວຂໍ້ການຄົ້ນຄວ້າ "ການເຄື່ອນຍ້າຍແຮງງານ ແລະ ເຮສໄອວີ/ພະຍາດຕິດຕໍ່ທາງເພດສຳພັນ" ທີ່ໄດ້ນໍາສະເໜີຕໍ່ ອະນຸຄະນະກຳມະການ ຄົ້ນຄວ້າ (RSC) ຄັ້ງວັນທີ 24 ມີນາ 2016. ຫົວຂໍ້ຂອງການຄົ້ນຄວ້າດັ່ງກ່າວແມ່ນ ເພື່ອຊ່ວຍອະທິບາຍເຖິງສະຖານະການຂອງປະຊາກອນເຄື່ອນຍ້າຍຂອງປະຊາກອນໃນ ສ ປປ ລາວ ໂດຍການສະເໜີຈາກ CHAS ໃນປີ 2015 ແລະ 2016, ເນື່ອງຈາກລັດຖະບານຕ້ອງການຖານຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບປະກົດການ ແລະ ການເຊື່ອມໂຍງກັບການແຜ່ເຊື້ອ HIV / AIDS.


ບົດການຄົ້ນຄວ້າໄດ້ສົ່ງຫາ ສູນຕ້ານເອດ ແຫ່ງຊາດ ແລະ ພຕພ ເພື່ອຂໍອະນຸມັດໃນວັນທີ 28 ກໍລະກົດ 2016.  ທັງສອງຜູ້​​ດຳເນີນການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ​​ຄູ່ຮ່ວມປະສານງານຄົ້ນຄວ້າ​​ໄດ້ຖືກຮັບຮອງຈາສູນຕ້ານເອດ ແລະ ພຕໍ່ມາໃນວັນທີ 7 ຕຸລາ 2016. ແລະ ໄດ້ຮັບການຊີ້ນຳຈາກສູນຕ້ານເອດແຫ່ງຊາດ ແລະ ພຕພ  ໃນເດືອນ ທັນວາ 2016. ບົດໂຄງການດັ່ງກ່າວໄດ້ສົ່ງໃຫ້ ຄະນະກຳມະການດ້ານຈັນຍາທຳ ແຫ່ງຊາດ, ກະຊວງສາທາລະນະສຸກໃນເດືອນ ທັນວາ 2016 ແລະ ໃນທີ່ສຸດກໍ່ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດຈາກ ຄະນຳກຳມະການດ້ານຈັນຍາທຳໃນວັນທີ 9 ມັງກອນ 2017.
ໃຫ້ຄວາມຮູ້ຖືກຕ້ອງທາງດ້ານຄຸນນະພາບ ແລະ ປະລິມານກ່ຽວກັບວິທີການເຄື່ອຍ້າຍຂອງບຸກຄົນກ່ຽວກັບການ ໃຫ້ແນວທາງສ່ວນບຸກຄົນ ແລະ ພຶດຕິກໍາຕົວຈິງ ແລະ ຂະບວນການທາງສັງຄົມ ແລະ ປ່ຽນແປງທາງ ສັງຄົມທີ່ກ່ຽວກັບການເຄື່ອນຍ້າຍແຮງງານທີ່ເຊື່ອມໂຍງຕໍ່ກັບຄວາມສ່ຽງ ແລະ ການຕິດເຊື້ອເຮໄອວີ / ໃນ ສປປ  ລາວ.


ວັດຖຸປະສົງອື່ນ


-         1. ສ້າງເອກະສານກ່ຽວກັບຂະບວນການທາງສັງຄົມ ແລະພຶດຕິກໍາຕົວຈິງທີ່ມີການເຊື່ອມໂຍງລະຫວ່າງ ແຮງງານເຄືອນຍ້າຍຜູ້ຊາຍ ແລະ ແມ່ຍິງທີ່ມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການຕິດເຊື້ອ ເຮສໄອວີ / .


-          2. ເພື່ອຄາດຄະເນຂະບວນການທີ່ເຊື່ອມໂຍງກັນ ການຕິດເຊື້ອເຮສໄອວີ ຕໍ່ກັບຄວາມສ່ຽງ ແລະ ການເຄື່ອນຍ້າຍແຮງງານ ຈາກຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງອງນັກຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ຜູ້ຕິດເຊື້ອ ເຮສໄອວີ / .


-          3. ເພື່ອທົດສອບໂອກາດ ແລະຂາດໂອກາດໂຄງການໆດູແລຮັກສາ ແລະ ການປ້ອງກັນເຮສໄອວີທີ່ມີຢູ່ ເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າເຖິງສະພາບຄວາມເປັນຈິງຂອງການເຄື່ອນຍ້າຍແຮງງານ.


ການອອກແບບແລະວິທີການຄົ້ນຄວ້າ


ການຄົ້ນຄວ້ານີ້ມີຄູ່ຮ່ວມງານຫຼາ​ຍ​ພາກ​ສ່ວນຊຶ່ງແຕ່ລະພາກສ່ວນຈະເຮັດວຽກຢູ່ໃນຂົງເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບ, ເຄືອ ຄ່າຍ ແລະ/ຫລື ຕາມຄວາມສົນໃຈຂອງຕົນເອງ. ມັນລວມທັງການສຶກສາຂະຫນາດນ້ອຍດ້ານຄຸນນະພາບ ແລະ ການຄົ້ນຄວ້າລະບາດ​ວິ​ທະ​ຍາດ້ານປະລິມານ. ​ການ​ຄົ້ນ​ຄວ້າ​ແມ່ນ​ອີງ​ໃສ່ຫຼັກການການຄົ້ນຄວ້າແບບມີສ່ວນຮ່ວມ ຂອງ​ຊຸມ​ຊົນ ໂດຍ​ອີງ​ໃສ່ 03 ລັກສະນະອົງປະກອບຄື: ການມີສ່ວນຮ່ວມ, ການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ການປະຕິບັດ.


ຜົນປະໂຫຍດ


ການຄົ້ນຄວ້ານີ້ມີຈຸດປະສົງເພື່ອສະຫນອງຜົນດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້

 - ໃຫ້ຄວາມຮູ້ວິທະຍາສາດກ່ຽວກັບການເຄື່ອນຍ້າຍແຮງງານທີ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ການລະບາດເຊື້ອເຮສໄອວີ.


- ປັບປຸງຄຸນນະພາບ ແລະ ການເຂົ້າເຖິງແຫລ່ງຂໍ້ມູນຂ່າວສານດ້ານສຸຂະພາບ ແລະ ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການເຄື່ອນຍ້າຍ ປະຊາກອນ ແລະ ສະຫນັບສະຫນູນການສົນທະນາອີງໃສ່ຫຼັກຖານກ່ຽວກັບການຕໍ່ສູ້ຕ້ານກັບເຊື້ອເຮສໄອວີໄດ້.


-ສະຫນອງຖານຂໍ້ມູນຂ່າວສານກ່ຽວກັບການຕິດເຊື້ອເຮສໄອວີ ແລະ ກ່ຽວກັບປະຊາກອນຜູ້ທີ່ເຄື່ອນຍ້າຍເພື່ອ ເຮັດໃຫ້ການຕັດສິນໃຈຕໍ່ວຽງານສາທາລະນະສຸກດີຂື້ນ.


- ປະກອບສ່ວນທາງອ້ອມໃນການປັບປຸງຂອດການບໍລິການການປ້ອງກັນການຕິດເຊື້ອເຮສໄອວີ ແລະ ການເຂົ້າເຖິງ ສຸຂະພາບສໍາລັບປະຊາຊົນຜູ້ທີ່ເຄື່ອນຍ້າຍ.


ການພິຈາລະນາທາງດ້ານຈັນຍາບັນ


ບົດໂຄງການເຮັດການຄົ້ນຄວ້າດັ່ງກ່າວແມ່ນໄດ້ສົ່ງເອກະສານເຮັດການຄົ້ນຄວ້າຜ່ານຄະນະກຳມະການດ້ານຈັນຍາທຳເພື່ອກວດສອບ. ສູນຕ້ານເອດ ແຫ່ງຊາດ ແລະ ພຕພ ໄດ້ອະນຸຍາດໃຫ້ກຳເດີນການຄົ້ນຄວ້າໃນຂອບເຂດພື້ນທີ່ທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້.