ຫົວຂໍ້ການສືກສາຍ່ອຍ A: ແມ່ຍິງເຄື່ອນທີ່ ແລະ ແຮງງານເຄື່ອນຍ້າຍ / ໂຮງງານຕັດຫຍິບ / ພະນັກງານທີ່ນອນໃນຫໍພັກຂອງໂຮງງານ

ການສຶກສານີ້ແມ່ນເຮັດການຄົ້ນຄວ້າໂດຍ ນັກຮຽນປະລິນຍາເອກ (ຈາກປະເທດຝຣັ່ງ). ການຄົ້ນຄວ້າດັ່ງກ່າວແມ່ນ ເພື່ອສ້າງເປັນເອກະສານຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການເຄື່ອນຍ້າຍຊາວຊົນນະບົດຫາຕົວເມືອງໄປສູ່ຮູບແບບການປະກອບອາຊີບໃນໂຮງງານ, ການປະພຶດທາງເພດ ແລະ ຄວາມອາດສາມາດໃນການເຈລະຈາໄກເກຍກ່ຽວກັບການປະພືດຕົນເອງທີ່ມີຄວາມປອດໄພທາງເພດ (ນັກສໍາພາດ 2 ຄົນ).Gallery

Videos