ຫົວຂໍ້ການສືກສາຍ່ອຍ C: ສະຖານະພາບທາງບວກຂອງ HIV ທີ່ເປັນສາເຫດຂອງການເຄື່ອນຍ້າຍ

ການສຶກສາຂອງສະມາຄົມ ທີບໍ່ຫວັງຜົນກຳໄລ CSO / NPA ກ່ຽວກັບວິທີການຕິດເຊື້ອເຮສໄອວີ ທີ່ມີອິທິພົນທີ່ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ການເຄື່ອນຍ້າຍຂອງພວກເຂົາ.

ຜູ້ເຂົ້າໃນການເຮັດການຄົ້ນຄວ້າແມ່ນຜູ້ຕ່າງຫນ້າ 6 ທ່ານ ຈາະສະມາຄົມທີ່ບໍ່ຫວັງຜົນກຳໄລ Lao Pha ແລະ APL+. ພວກເຂົາໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນຂະບວນການຄົ້ນຄ້ວາເພື່ອຄົ້ນຫາຜົນກະທົບຂອງການຕິດເຊື້ອ HIV ແລະ  ວິຖີການດຳລົງຊີວິດ ຂອງເຂົາເຈົ້າ. ກວດສອບ ສະຖານະພາບຂອງການຕິດເຊື້ອເຮສໄອວີທີ່ມີຜົນເຮັດໃຫ້ເຂົາເຈົ້າມີການເຄືອນຍ້າຍ.

Gallery

Videos