ຫົວຂໍ້ການສືກສາຍ່ອຍ D: ການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ຝືກອົບຮົມກ່ຽວກັບການເຄື່ອນຍ້າຍ ແລະ ເຄື່ອນທີ່ ແລະ ຄວາມສ່ຽງຕໍ່ກັບເຊື້ອ ເຮສໄອວີ/ເອດ

ທ່ານ ດຣ ກັນຈະນາ ທິລະກຸນ, ນັກສືກສາປະລິນຍາໂທ ຂອງສະຖາບັນເຂດຮ້ອນ ຝຣັ່ງໄດ້ເຮັດການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ລວບລວມຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບວິຖີການດຳລົງຊີວິດຂອງແຮງການເຄື່ອນຍ້າຍເພດຍິງທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກ ເຊື້ອພະຍາດ ເຮສໄອວີ/ເອດ ໃນແຂວງຈຳປາສັກ.

Gallery

Videos